KONKURSI


Broj: 92-1/21
Datum: 15.04.2021. godine

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INŽENJERSTVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

PIB: 104447249, MB: 17646427

RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U SVA ZVANJA I PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA ZA UŽU NAUČNU OBLAST:

  1. Inženjerski menadžment – 2 izvršioca
  2. Strani jezik-engleski jezik – 1 izvršilac

Radni odnos za docenta i vanrednog profesora zasniva se na period od pet godina a za redovnog profesora na neodređeno vreme.
Molbu i dokumentaciju dostaviti lično ili putem pošte na adresu, Staro Sajmište 29, Beograd.

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uslovi konkursa su predviđeni čl. 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni) i opštim aktima Fakulteta.

Informacije: 011 / 31 31 246

Beograd, 15.04.2021. godine

Dekan

Prof. dr Maja Anđelković