Redni broj
Naziv predmeta
1.
Metodologija naučno-istraživačkog rada
2.
Odabrana poglavlja iz informacionih sistema i tehnologija
IZBORNI PREDMET - GRUPA 1
3.
Mobilno računarstvo
Multimedijalne baze podataka
IZBORNI PREDMET - GRUPA 2
4.
Sistemi poslovne inteligencije
Tehnike zaštite u računarskim mrežama
5.
Interakcija čovek-računar
6.
SIR na teorijskim osnovama master rada
7.
Stručna praksa
8.
Master rad-izrada i odbrana