Master-inženjerski menadžment u uslugama

Redni broj
Šifra
Naziv predmeta
1.
3.02.01
Metodologija naučnog istraživanja
2.
3.03.02
Menadžment usluga
3.
3.03.07
Preduzetnički menadžment
IZBORNI PREDMET - GRUPA 1
4.
3.08.03
Informacioni sistemi u uslugama
2.03.04
Globalno - strateški menadžment
IZBORNI PREDMET - GRUPA 2
5.
3.08.05
Razvoj novih usluga i dizajn
3.03.06
Ljudski resursi u menadžmentu usluga i inženjeringu
6.
3.11.08
SIR
7.
3.11.09
Stručna praksa
8.
3.12.10
Master rad