Doktorske akademske studije-inženjerski menadžment

Cilj doktorskih studija Inženjerski menadžment jeste da omogući studentima da posle završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije koje se odnose na:
  • samostalno rešavanje praktičnih i teorijskih problema,
  • organizovanje i ostvarivanje naučnih istraživanja u oblasti upravljanja poslovnim i drugim organizacijama,
  • uključivanje u ostvarenje međunarodnih naučnih projekata, posebno kada je u pitanju projektovanje, izgradnja i upravljanje organizacionim sistemima,
  • realizaciju razvoja novih tehnologija u oblasti informacionih sistema i implementaciju najsavremenijih znanja u oblasti inženjerijskog menadženta,
  • komunikaciju na visokom profesionalnom nivou i saopštavanje naučnoistraživačkih rezultata iz oblasti inženjerijskog menadžmenta u relevantnim časopisima.
  Doktorske akademske studije mogu upisati diplomirani studenti-master sa odgovarajućih studijskih programa. Upis sa drugih studijskih programa moguć je uz polaganje diferencijalnih ispita predviđenih odlukom nastavno-naučnog veća. Studije predviđaju izradu seminara prilikom prijave doktorske teze, izradu rada u relevantnom stručnom časopisu i autorsko učešće na naučnom skupu. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka-inženjerski  menadžment.  
RB Naziv predmeta
PRVA GODINA
1 Metodologija naučno-istraživačkog rada
2 Operativne strategije i menadžment
Predmeti izbornog bloka 1.
3 Menadžment inovacija
Energija i politika zaštite životne sredine
Predmeti izbornog bloka 2.
4 Inženjerski projekt menadžment
Poslovni razvoj i preduzetništvo
DRUGA GODINA
Predmeti izbornog bloka 3.
5 Upravljanje rizikom u industriji
Teorija sistema
6 Seminarski rad
7 Rad u relevantnom naučnom časopisu
8 Autorsko učešće u naučnom skupu
TREĆA GODINA
9 Doktorska disertacija (teorijske osnove)
10 Doktorska disertacija (studijsko istraživački rad)
11 Doktorska disertacija (izrada i odbrana)