Doktorske akademske studije-računarstvo

Studijski program Računarstvo doktorskih akademskih studija jeste obrazovanje kompetentnog istraživača, osposobljenog da:

  • prati savremena dostignuća u oblasti računarskih nauka,
  • uočava naučne probleme,
  • primenjuje adekvatne naučnoistraživačke metode u rešavanju uočenih problema,
  • kritički razmatra i analizira dobijene rezultate,
  • publikuje i saopštava rezultate svojih istraživanja prema svetskim standardima u računarskim naukama.
  Doktorske akademske studije mogu upisati diplomirani studenti-master sa odgovarajućih studijskih programa. Upis sa drugih studijskih programa moguć je uz polaganje diferencijalnih ispita predviđenih odlukom nastavno-naučnog veća. Student je u obavezi da radi doktorsku disertaciju studijsko istraživački rad 1 i 2 i doktorsku disertaciju - izrada i odbrana doktorske disertacije. Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija. Svaki nastavni predmet je tako koncipiran da fond časova čine predavanja i studijski istraživački rad. Studijski istraživački rad predstavlja samostalan rad studenta doktorskih studija na istraživanju iz oblasti izučavanog predmeta, a što se definiše u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka-računarstvo.

RB Naziv predmeta
PRVA GODINA
1 Metodologija naučno-istraživačkog rada
2 Odabrana poglavlja iz veštačke inteligencije
Predmeti izbornog bloka 1.
3 Teorijska kriptografija
Otkrivanje znanja u skupovima podataka
Odabrane teme iz teorije kodiranja
Predmeti izbornog bloka 2.
4 Savremeni sistemi zaštite informacionih sistema
Algoritmi i tehnike bioinformatike
DRUGA GODINA
Predmeti izbornog bloka 3.
5 Odabrana poglavlja iz sistema za podršku odlučivanju
Odabrana poglavlja iz računarske grafike i vizualizacije podataka
Odabrana poglavlja iz matematike
Predmeti izbornog bloka 4.
6 Simulacija i modelovanje sistema
Pouzdanost u prenosu podataka
7 Doktorska disertacija-teorijske osnove
TREĆA GODINA
8 Doktorska disertacija-studijsko istraživački rad
9 Doktorska disertacija-studijsko istraživački rad
10 Doktorska disertacija-izrada i odbrana