Disertacije

Mansur Ali Jaba

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Beograd je, u skladu sa članom 40. stav 8. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019 i 6/2020 – dr. zakoni), dana 07.09.2020. godine učinio dostupnom javnosti tekst Doktorske disertacije pod nazivom „Uticaj primene odgovarajuće IT strategije na rad zaposlenih Studija slučaja: Libijska kompanija za poštu, telekomunikaciju i informacione tehnologije” doktoranda Mansur Ali Jaba na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove.

Disertacija na uvid javnosti doktoranda Mansur Ali Jaba.

Datum objavljivanja 07.09.2020.

Disertacija na uvid javnosti doktoranda Mansur Ali Jaba, tema: „Uticaj primene odgovarajuće IT strategije na rad zaposlenih Studija slučaja: Libijska kompanija za poštu, telekomunikaciju i informacione tehnologije”

Mansur-Ali-Jaba-DOKTORSKA-DISERTACIJA